Days
hours
minutes
seconds

خرید کتاب درسنامه احکام عمومی – جلد دوم (علیرضا محمدی نژاد)

در این نوشتار سعی شده است تا با زبانی ساده، روشن و دور از اصطلاحات پیچیده فقهی (با رعایت استادندارها و تکنولوژی آموزشی) و استفاده از مولفه‌های دیداری و تصاویر آموزشی، بهره گیری از منابع دست اول و معتبر، ارائه موضوعات جدید، بیان مثال‌های متنوع و تطبیق حکم بر مصادیق، قواعد کاربردی، بیان حکمت‌ها و زیبایی ‌های فقهی و روایی در قالب رازِ احکام، مقدمه‌ها و پیش سازمان‌های مفید در هر درس، در جهت تحول در کتاب‌های آموزشی احکام شرعی، نقشی ایفا کنیم.

2
140,000 تومان

خرید کتاب درسنامه احکام عمومی – جلد اول (علیرضا محمدی نژاد)

در این نوشتار سعی شده است تا با زبانی ساده، روشن و دور از اصطلاحات پیچیده فقهی (با رعایت استادندارها و تکنولوژی آموزشی) و استفاده از مولفه‌های دیداری و تصاویر آموزشی، بهره گیری از منابع دست اول و معتبر، ارائه موضوعات جدید، بیان مثال‌های متنوع و تطبیق حکم بر مصادیق، قواعد کاربردی، بیان حکمت‌ها و زیبایی ‌های فقهی و روایی در قالب رازِ احکام، مقدمه‌ها و پیش سازمان‌های مفید در هر درس، در جهت تحول در کتاب‌های آموزشی احکام شرعی، نقشی ایفا کنیم.

3
140,000 تومان